Categories
News NYSE

Преспективна оценка на стойността на Southern Company (NYSE: SO)

При определянето на вътрешната стойност на една компания е от съществено значение да се анализират бъдещите й парични потоци и да се намалят до настоящата им стойност. Точно това ще направим за Southern Company (SO), използвайки модела на намалени парични потоци (DCF).

За да оценим паричните потоци, следваме двуфазна модел. В първа фаза прогнозираме паричните потоци за следващите десет години, използвайки отчети на анализатори или изводи от предишни стойности. Признаваме, че растежът обикновено забавя с течение на времето, затова вземаме това предвид в нашите прогнози.

Сумата на тези бъдещи парични потоци при намаление от 6,0%, достигаме до оценка на настоящата стойност от 19 милиарда долара. Допълнително, изчисляваме Терминалната стойност, която отчита паричния поток на бизнеса след първата фаза. Използвайки много консервативна ставка на растеж, базирана на средната стойност на облигационния доход на държавата за 5-годишен период (2,3%), изчисляваме Терминална стойност от 136 милиарда долара.

Съчетавайки настоящата стойност на бъдещите парични потоци и Терминалната стойност, достигаме до обща стойност на акционерния капитал от 96 милиарда долара. След като я разделим на броя на издадените акции и имаме предвид настоящата цена на акциите от 68,31 долара, стигаме до извода, че Southern Company изглежда е недооценена с около 22%.

Важно е обаче да помним, че моделите за оценка имат свои ограничения и несигурности. Оценките следва да бъдат третирани като непрецизен инструмент, подобен на телескопа, който може да ни отведе до различни галактики с лека промяна в перспективата.

Подчертава се, че изчисленията тежат на предположенията, особено дисконтната ставка и прогнозните парични потоци. За да получите изчерпателно разбиране за потенциалното представяне на компанията, препоръчваме да проведете свой собствен анализ и да потвърдите предположенията си.

Въпреки че този анализ предоставя ценна информация за вътрешната стойност на Southern Company, е важно да се вземат предвид и други фактори при вземането на инвестиционни решения. Фактори като цикличността на индустрията, бъдещите нужди от капитал и силните и слаби страни на компанията играят значителна роля за определянето на нейното потенциално представяне.

В крайна сметка, въпреки че оценката е важен аспект на инвестирането, тя трябва да бъде комбинирана с общ анализ, за да се вземат осведомени решения относно инвестициите в Southern Company.

ЧАЗ (Често задавани въпроси), базирани на основните теми и информация, представена в статията:

1. Какво е моделът на намалени парични потоци (DCF)?
Моделът на намалени парични потоци (DCF) е метод, използван за определяне на вътрешната стойност на компания, като се анализират нейните бъдещи парични потоци и се намалят до настоящата им стойност. Той отчита стойността на времето за паричните средства, като се има предвид, че парите, получени в бъдеще, са по-малко стойни от същата сума, получена днес.

2. Как се прогнозират паричните потоци?
В този анализ се използва двуфазен модел за прогнозиране на паричните потоци. В първата фаза се прогнозират парични потоци за следващите десет години, като се използват отчети на анализатори или изводи от предишни стойности. Той признава, че растежът обикновено забавя с течение на времето и го взема предвид в прогнозите си.

3. Как се намалят бъдещите парични потоци?
Сумата на бъдещите парични потоци се намалява на 6,0% дисконтна ставка, за да се получи оценка на настоящата стойност. Намаляването се извършва, за да се отрази намаляващата стойност на парите с течение на времето и да се определи настоящата стойност на бъдещите парични потоци.

4. Каква е Терминалната стойност?
Терминалната стойност отчита паричния поток на бизнеса след първата фаза. В този анализ се използва много консервативна ставка на растеж, базирана на средната стойност на облигационния доход на държавата за 5-годишен период (2,3%), за да се изчисли Терминалната стойност.

5. Как се определя общата стойност на акционерния капитал?
Общата стойност на акционерния капитал се определя чрез съчетаване на настоящата стойност на бъдещите парични потоци и Терминалната стойност. В този анализ общата стойност на акционерния капитал на Southern Company се определя като 96 милиарда долара.

6. Смята ли се Southern Company за недооценена?
Според анализа, Southern Company изглежда е недооценена с около 22% спрямо настоящата цена на акциите от 68,31 долара. Този извод се извежда от сравнението между определената обща стойност на акционерния капитал и броя на издадените акции.

7. Какви са ограниченията на моделите за оценка?
Моделите за оценка, включително моделът на намалени парични потоци, имат ограничения и несигурности. Те тежат на предположения, като дисконтната ставка и прогнозните парични потоци. Важно е да се разбере, че оценките следва да се третират като непрецизни инструменти и са подложни на потенциални грешки.

8. Кои фактори трябва да се вземат предвид при инвестиционни решения?
Въпреки че оценката е важен аспект на инвестирането, е от съществено значение да се вземат предвид и други фактори. Фактори като цикличността на индустрията, бъдещите нужди от капитал и силните и слаби страни на компанията играят значителна роля при определянето на потенциалното й представяне. Препоръчително е да се проведе комплексен анализ, който включва тези разглеждания.

Определения на основни термини:
– Вътрешна стойност: Оценена истинска стойност на актив, като акции или дялове на компания, базирана на фундаментален анализ, а не на пазарна цена.
– Дисконтна ставка: Ставката, използвана за определяне на настоящата стойност на бъдещи парични потоци. Тя отразява разликата във времето и се съпоставя с алтернативни инвестиции със сходен риск.
– Терминална стойност: Оценката на бъдещите парични потоци на компания след определен период. Тя обикновено се изчислява на база на предположения за траен растеж или чрез умножаване с множители за изход.