Растежът и търсенето на пазара на ключови устройства: Доклад от Future Market Insights

Пазарът на ключови устройства се очаква да изпита значителен растеж в следващите години, според доклад на компанията Future Market Insights (FMI). Очаква се пазарът да расте със средногодишна темп на растеж (CAGR) от 5,3% и да достигне стойност от 7 685,3 милиона щатски долара към 2033 година.

Един от основните фактори за нарастването на търсенето на ключови устройства е повишената тревога за енергийната ефективност и намаляването на загубата на енергия. Ключовите устройства играят важна роля за намаляване на загубите и осигуряване на ефективно използване на енергията, което води до увеличение на търсенето.

Също така, развитието и разширяването на интелигентните електрически мрежи, които са сложни енергийни мрежи, оборудвани с напреднали технологии, също допринасят за търсенето на ключови устройства. Тези интелигентни мрежи изискват системи, които могат да поддържат функционалности като самовъзстановяване и предиктивна поддръжка.

Електрификацията на транспорта, по-конкретно в автомобилния сектор, е друг фактор, който стимулира растежа на пазара на ключови устройства. Използването на електрически превозни средства (ЕПС) изисква устойчиви и здрави системи за разпределение на енергията, като ключовите устройства играят важна роля в това отношение.

Възходът на строителния сектор, особено в промишлените и търговските обекти, създава нужда от енергоспестяващи системи за разпределение на електроенергията, което допълнително стимулира търсенето на ключови устройства.

Регулаторните органи, които привързват за по-безопасни и екологосъобразни устройства, по-конкретно такива без серни хексафлуорид (SF6), който е силно парников газ, също създават нови възможности за растеж на пазара.

Според анализа на FMI, Съединените щати, Германия, Япония, Австралия, Индия и Китай се очаква да бъдат ключови центрове за инвестиции в пазара на ключови устройства. Що се отнася до ключовите развития в отрасъла, компании като ABB, Hitachi Energy и Meiden Asia са направили значителни просперитети в технологиите за ключови устройства.

В заключение, очаква се пазарът на ключови устройства да изпита значителен растеж в следващите години, предизвикан от фактори като тревогата за енергийна ефективност, възходът на интелигентните мрежи, електрификацията на транспорта и нуждата от екологосъобразни устройства. Пазарът се очаква да предложи лукративни възможности за инвестиции в различни региони по света.

Източници:
– Доклад на Future Market Insights (FMI): Анализ и прогнози за пазара на ключови устройства 2023-2033 година

By