Celestica Inc: Ein oversyn over ein toppresterande kanadisk aksje

Celestica Inc. (CLS-T) har kome ut som den beste aksjen i S&P/TSX Composite Index i 2023, med ein aksjekurs som har stege med 118% hittil i år. Som eit multinasjonalt design- og produksjonsselskap basert i Toronto, er Celestica godt posisjonert til å dra nytte av innføringa og utvidinga av kunstig intelligens.

Med sterk inntektsvekst og aukande fri kontantstraum har Celestica lukkast godt innanfor rapporteringssegmenta sitt innanfor Advanced Technology Solutions (ATS) og Connectivity & Cloud Solutions (CCS). Selskapet betenar ei rekke bransjar, inkludert luft- og romfart, forsvar, industri, helse- og kapitalvaremarknader.

Likevel bør investorer vere merksame på moglege risikoar, som at aksjen nærmar seg overkjøpt-tilstanden og verdsetjinga nærmar seg historisk høge nivå på basis av framtidig pris/forteneste. Celestica betalar for øyeblikket ikkje utbytte til aksjeeigarane sine.

Med si positive framdrift rapporterte Celestica betre enn forventa finansielle resultat for andre kvartal, og auka utsiktene for fortjeneste i 2023. Selskapet sin president og administrerande direktør, Rob Mionis, gav ein optimistisk utsikt for 2023, med forventa inntektsvekst, auka driftsmargin og vedverande vekst innanfor AI-drevene forretningsområder.

Analytikarar har respondert positivt på Celestica sin framgang, og fleirtalet anbefalar kjøp av aksjen. Etter kvartalsrapporten frå selskapet har fleire analytikarar justert forventningane sine og auka målprisane, og rosar Celestica si vekstpotensiale.

Når ein ser framover, forventar Street ei auka fortjeneste per aksje for Celestica i 2023 og 2024. Aksjen blir no handla til ein pris/forteneste som er høgare enn det historiske gjennomsnittet, noko som reflekterer marknadstru på selskapet sine framtidige utsikter.

Oppsummert er Celestica Inc. eit kanadisk selskap som har kome ut som ein toppresterande aksje i S&P/TSX Composite Index. Med si sterke økonomi og vekstpotensiale innanfor AI-industrien, presenterer Celestica ein attraktiv investeringsmuligheit.

Kjelder:
– S&P/TSX Composite Index
– Celestica Inc. si bedriftsnettside

By