Den globale CNC-maskinmarknaden: Trender, aktørar og vekstprognose

Den globale CNC-maskinmarknaden er forventa å oppleve betydeleg vekst frå 2023 til 2030. Sentrale aktørar i marknaden adopterer ulike strategiar for å drive denne veksten. CNC, som står for Computer Numerical Control, viser til maskiner som opererer basert på instruksjonar programmert inn i ein kontroll eining. I motsetning til tradisjonelle NC-maskiner som bruker hullkort, er CNC-maskiner avhengige av ein datamaskin for å utføre instruksjonane.

Ifølge ein rapport frå 360 Research Reports, vart den globale CNC-maskinmarknaden estimert til å vere verdt 20 360 millionar amerikanske dollar i 2021. Det er forventa at den vil nå 31 790 millionar amerikanske dollar innan 2028, med ein årsvekst på 6,1% i prognoseperioden 2022-2028. Marknaden blir dominert av sentrale aktørar som Yamazaki Mazak, DMG Mori Seiki og TRUMPF, som til saman har ein marknadsandel på 45%.

Europa er for tida den største marknaden for CNC-maskiner og utgjer over 40% av den globale marknadsandelen. Det blir følgt av Asia-Stillehavsregionen og Amerika, med marknadsandelar på rundt 55%. Når det gjeld produkttypar, har CNC-dreiebenkar den største marknadssegmentet med ein marknadsandel på omtrent 65%. Bilindustrien er den største bruksområdet for CNC-maskiner, etterfulgt av maskinproduksjon, fly- og forsvarsindustri og andre sektorar.

Den globale CNC-maskinmarknaden er segmentert etter region, selskap, type og bruksområde. Rapporten gir innsikt i sal, inntekt og prognosar for desse segmenta frå 2017 til 2028. Nokre av faktorane som driv marknadsveksten inkluderer aukande etterspurnad etter CNC-maskiner i maskinproduksjon, bilindustri, fly- og forsvarsindustri og andre bransjar.

Dei viktigaste regionane som leiar CNC-maskinmarknaden inkluderer Nord-Amerika, Europa, Asia-Stillehavsregionen, Sør-Amerika og Midtausten og Afrika. Desse regionane opplever betydeleg bruk av CNC-maskiner i ulike sektorar. Rapporten tar også for seg bransjetrendar, prognosar for marknadskapasitet, produksjonsverdi, kostnader og profitt. Den analyserer strategiske utviklingar som vil påverke bransjen på mellomlang og lang sikt.

Sjølv om COVID-19-pandemien har hatt ein innverknad på den globale CNC-maskinmarknaden, indikerer analysen av gjenopprettinga at marknaden forventa å kome seg og oppleve ein vedvarande vekst dei komande åra. Rapporten undersøker også faktorane som bidrar til den endelige prisen på CNC-maskiner, inkludert råvarene som blir brukt i produksjonen.

Alt i alt presenterer den globale CNC-maskinmarknaden moglegheiter for vekst, særleg i lys av aukande bruk i bransjar som gruveindustrien. Med ein marknadsverdi på 20 360 millionar amerikanske dollar i 2021, er CNC-maskinmarknaden klar for utviding. Sentrale aktørar i marknaden fortset å drive innovasjon og introdusere nye teknologiar for å møte krava frå ulike sektorar.

Kjelder: 360 Research Reports

By