Dreamfly Innovations Sikrar 300 000 dollar i finansiering

Dreamfly Innovations, ein oppstartsbedrift innan batteriteknologi, har nyleg kunngjort at dei har sikra 300 000 dollar i finansiering gjennom ei runde leia av Rebalance Angel Community og med deltaking frå IIM Ahmedabads CIIE.CO (Center for Innovation Incubation and Entrepreneurship). Finansieringa vil bli nytta av oppstartsbedrifta til å støtte produktkommersialisering og utvide teamet sitt.

Dreamfly Innovations har som mål å revolusjonere framtida for energi med si programvaredefinerte batteriteknologi (Software-defined battery – SDB). Selskapet sitt flaggskipprodukt, grafénbatteriet, retter seg spesielt mot utfordringar knytt til batteriar som dronedrifte bedrifter står overfor, inkludert risikoen for batteribrannar.

Oppstartsbedrifta har allereie gjennomført vellukka pilotprogram av teknologien sin med dronedriftselskap innan industrier som jordbruk, geospatiell kartlegging og romteknologi. Ved å nytte grafénbatteriet kan desse selskapa redusere risikoen for batteribrannar, forbetre batteriytinga og auke operasjonell effektivitet.

Med den siste sikra finansieringa planlegg Dreamfly Innovations å vidareutvikle og finsleipe si programvaredefinerte batteriteknologi. Oppstartsbedrifta har som mål å gjere betydelege framsteg i batteriindustrien ved å tilby tryggare og meir effektive energiløysingar for ulike bruksområde.

Runda med finansiering leidd av Rebalance Angel Community og IIM Ahmedabads CIIE.CO understrekar den tilliten og støtta som oppstartsbedrifta har fått frå anerkjende investorar og organisasjonar innanfor oppstartssamfunnet.

Dreamfly Innovations si innovative batteriteknologi har potensialet til å forstyrre industrien og tilby ei tryggare og meir påliteleg løysing for batteridrevne einingar. Ved å utnytte den mottatte finansieringa er oppstartsbedrifta godt posisjonert til å halde fram veksten sin og gjere ein betydeleg innverknad i energisektoren.

Definisjonar:
– Oppstartsbedrift innan batteriteknologi: Ein oppstartsbedrift som spesialiserer seg på å utvikle og implementere teknologiar knytt til batteri.
– Programvaredefinert batteriteknologi (SDB-teknologi): Viser til ein batteriteknologi som nytter programvarealgoritmar for å optimere batteriyting og funksjonalitet.
– Dronedrift som teneste: Ein forretningsmodell der droner og relaterte tenester blir tilbydd til kundar basert på abonnement eller betaling per bruk.

Kjelder:
– Oppstartshistorie:

By