Categories
NASDAQ News

Marknadsvolatilitet forventa ettersom gullprisane fell og amerikansk dollar styrkar seg

Gullprisane har opplevd ein nedgang på grunn av auka rente på amerikanske statsobligasjonar og ein sterkare amerikansk dollar. Til tross for dette har valutapar som EUR/USD og GBP/USD klart å halde seg over viktige tekniske nivå.

Som ein respons på den auka renta på obligasjonar, trakk gullprisane seg tilbake laurdag. Likevel, til trass for den potensielt negative påverknaden på risikoeigedomar, viste amerikanske aksjar som S&P 500 og Nasdaq 100 ein sterk prestasjon og enda på nye rekordhøgder.

Vidare i framtida bør handelsmenn forberede seg på ein potensiell auka volatilitet ettersom ein høg-impact-hending ventar på den amerikanske økonomiske kalenderen. Utgjevinga av inflasjonsdata frå januar er venta å skape vanskelege marknadstilhøve og ville prisutslag på forskjellige eigedomar.

Ein sterkare enn forventa amerikansk Consumer Price Index (CPI) rapport kunne ha ein positiv effekt på amerikanske renter og den amerikanske dollaren, men det kunne ha ein negativ innverknad på aksjar og gullprisar. På den andre sida, om inflasjonstala skuffar, kan lågare renter og ein svakare amerikansk dollar gje støtte til eigedomar og edelmetall på kort sikt.

For å få meir innsikt i utsiktene for gull og den amerikanske dollaren, kan du laste ned våre gratis handelsprognosar for første kvartal. Desse rapportane tilbyr verdifull analyse av dei fundamentale og tekniske faktorane som kan påverke finansmarknadane og skapa potensiell volatilitet i dei komande handelssesjonane.

Avslutningsvis forventar ein marknadsvolatilitet ettersom gullprisane fell og den amerikanske dollaren styrkar seg. Handelsmenn bør nøye overvake den komande amerikanske CPI-rapporten for mogleg påverknad på forskjellige eigedomar.

Ofte stilte spørsmål:
1. Kvifor har gullprisane hatt ein nedgang?
Gullprisane har hatt ein nedgang på grunn av auka rente på amerikanske statsobligasjonar og ein sterkare amerikansk dollar.

2. Har valutapara EUR/USD og GBP/USD vorte påverka av denne nedgangen?
Til tross for nedgangen i gullprisane, har både valutaparet EUR/USD og GBP/USD klart å halde seg over viktige tekniske nivå.

3. Korleis har prestasjonen til amerikanske aksjar vore i møte med den auka renta på obligasjonar?
Amerikanske aksjar som S&P 500 og Nasdaq 100 har vist ein sterk prestasjon og enda på nye rekordhøgder.

4. Kva hending er venta å skape ein auke i volatilitet?
Utgjevinga av inflasjonsdata frå januar på den amerikanske økonomiske kalenderen er venta å skape vanskelege marknadstilhøve og ville prisutslag på forskjellige eigedomar.

5. Korleis kan den amerikanske Consumer Price Index (CPI) rapporten påverke forskjellige eigedomar?
Ein sterkare enn forventa CPI-rapport kan ha ein positiv effekt på amerikanske renter og den amerikanske dollaren, men det kan ha ein negativ innverknad på aksjar og gullprisar. Omvendt kan skuffande inflasjonstal gi støtte til eigedomar og edelmetall på kort sikt.

6. Kor kan eg finne meir innsikt i utsiktene for gull og den amerikanske dollaren?
For å få meir innsikt kan du laste ned våre gratis handelsprognosar for første kvartal som tilbyr verdifull analyse av dei fundamentale og tekniske faktorane som påverkar finansmarknadane.

Definisjonar:
– Auka rente på amerikanske statsobligasjonar: Dette viser til renta på amerikanske statsobligasjonar utgjevne av den amerikanske skattekammeret. Det representerer renta som investorer mottar på desse obligasjonane.
– EUR/USD: Dette er eit valutapar som representerer vekslingskursen mellom euro (EUR) og amerikansk dollar (USD).
– GBP/USD: Dette er eit valutapar som representerer vekslingskursen mellom britisk pund (GBP) og amerikansk dollar (USD).
– S&P 500: Dette er ein aksjeindeks som måler prestasjonen til 500 store selskap som er lista på børser i USA.
– Nasdaq 100: Dette er ein aksjeindeks som inkluderer dei 100 største ikkje-finansielle selskapa som er lista på Nasdaq-børsen.
– Consumer Price Index (CPI): Dette er ein målestokk for gjennomsnittlege prisendringar på varer og tenester som blir konsumert av hushalda. Det er ein vanleg brukt indikator for inflasjon.

Foreslåtte relaterte lenker:
– Prognoser for gullprisar
– Utsiktene for den amerikanske dollaren
– Innverknaden av inflasjon på finansmarknadane