Påverknaden av budsjettendringar på Indias eigedomssektor

Den nyleg vedtekne budsjettet har ført med seg ei bølgje av positive endringar for eigedomsindustrien i India. Regjeringa si fokus på byutvikling og nybygg har gjort kjøp av hus meir tilgjengeleg og har potensialet til å gi sektoren ein betydeleg stimulans. Eigedomsfagmann Shravan Gupta frå MGF Group er særleg spennt på desse endringane og deira påverknad på industrien.
Ein av dei viktigaste endringane i budsjettet er taket på kapitalgevinstskatt på 10 lakh, noko som truleg vil gagne middelklasse og middels inntektsgupper. Medan nokon har bekymringar kring denne avgjerda, er mange huskjøparar glade for dei mogelege fordelane med denne lågare skattesatsen.
Regjeringa si vektlegging av effektiv planlegging og infrastrukturell utvikling, som motorvegar, vegar og skular, har òg bidrege til veksten av eigedomssegmentet. Byggmeistrar som Shravan Gupta har starta med å fokusere på skikkeleg planlegging og gjenoppbygging i byar på nivå 2, noko som har ført til nybygg i byar som Indore og Udaipur.
Vidare har regjeringsstimuli og initiativ som PM Awas Yojana tiltrekt byggmeistrar til å skape spesialiserte heimar som oppfyller draumane til mange inderar. Den blomstrande eigedomsmarknaden i byar på nivå 2 tyder på ein ny æra av vekst og utvikling i Indias eigedomssektor.
Med rikelig tilgjengeleg land og ei veksande befolkning har Indias eigedomsmarknad betydeleg potensial for vekst. Budsjettendringane og regjeringa si visjon om ei livleg og veksande økonomi gjer det til ei spennande tid for eigedomsindustrien i India.
Kjelder: Shravan Gupta (MGF Group)
Definisjonar:
– Eigedom refererer til areal, bygningar eller andre forbetringar, i tillegg til rettane til bruk og opphald på arealet.
– Kapitalgevinstskatt er ein skatt på vinsten ein gjer frå sal av kapitalgode, som eigedom eller aksjar.

By