Påverknaden av vektreduksjonsmedisin på ulike bransjar

Vektreduksjonsmedisinar som Ozempic og Wegovy driv ikkje berre opp aksjekurvene til Novo Nordisk og Eli Lilly, dei ventast også å ha ein betydeleg påverknad på andre bransjar.

Ei bransje som står til å tjene på vektreduksjonsmedisin-boomen er helseindustrien. Desse behandlingane representerer eit skifte mot førebyggjande tiltak, noko som kan føre til ei sunnare befolkning generelt. Dette kan skape etterspurnad etter treningsutstyr frå selskap som Peloton Interactive og matingrediensar frå Novozymes. I tillegg kan legemiddelselskap som Novo Nordisk og Eli Lilly forvente auka vekst når etterspurnaden etter deira behandlingar for fedme aukar. Andre selskap, som Zealand Pharma, utviklar også potensielle vektreduksjons-behandlingar som kan bli oppkjøpt av større legemiddelselskap i framtida.

Leverandørar forventast også å ha glede av den auka etterspurnaden etter vektreduksjonsmedisinar. Selskap som Catalent, som fyller penner for Wegovy, og Gerresheimer, som produserer sprøytesystem, autoinjektorar og penner, opplever auka aksjekurser. Desse selskapa planlegg å utvide kapasiteten for å møte den aukande etterspurnaden etter vektreduksjonsbehandlingar.

På den andre sida kan bransjar som cater til endra spisevanar få problem. Takeaway-utsal og ølprodusentar kan oppleve ein nedgang i sal når folk adopterer sunnare livsstilar. Produsentar av medisinsk utstyr som behandlar tilstandar forbunde med fedme, som søvn-apné og artrose, har opplevd at aksjekurserne deira har gått ned sidan vektreduksjonsmedisinane blei populære. Likevel kan implantat som kneprotesar og hofteprotesar på kort sikt dra nytta av vekttapet som resultat av desse behandlingane.

Summa summarum går påverknaden av vektreduksjonsmedisinar utover berre legemiddelindustrien. Leverandørar, helseføretak og til og med utstyrsleverandørar kan sjå store endringar når etterspurnaden etter desse behandlingane held fram med å auke. Medan nokre bransjar kan møte utfordringar, har andre potensialet til å blomstre i dette skiftande landskapet.

Kjelder:
– Bloomberg-artikkel: «A Whole Lot More Than Novo’s Surging Stock Price Hinges on Obesity Drugs»

By