Qualys: Ei lønsam investeringsmoglegheit

Investorar finn seg ofte dratt mot selskap med ei forlokkande historie, sjølv om desse selskapa opplever tap. Men ifølgje den kjende investor Peter Lynch, «Langskot betalar seg nesten aldri.» Å investere i selskap som går med tap kan føre med seg betydelege risikoar for investorar, sidan desse selskapa stadig strevar etter økonomisk berekraft. I motsetnad til dette, presenterer Qualys (NASDAQ: QLYS) ei meir attraktiv moglegheit sidan dei er eit lønsamt selskap.

Qualys utmerkar seg mellom selskap som ikkje berre genererer inntekter, men også konsekvente overskot. Medan inntekt ikkje bør vere den einaste målestokken for investeringsavgjerder, er det verdt å vurdere selskap som kontinuerleg kan levere positive økonomiske resultat. Dei siste tre åra har Qualys vist ein imponerande årleg vekst på 15% i inntjening per aksje (EPS).

Berekraftig vekst i topplinjeinntekter kombinert med høge inntening før renter og skatt (EBIT) marginar er indikasjonar på ein konkurransedyktig fordel i marknaden. Qualys har oppnådd signifikant framgang på begge område, med ein 17% inntektsvekst som nådde 524 millionar amerikanske dollar. Denne positive trenden kan observerast i diagrammet under.

Ei av fordelane med å investere i Qualys er at insidernes interesse er samstemt med ordinære aksjeeigarar. Sjølv om insiderane ikkje eig ein stor del av selskapet, demonstrerer deira samla investering på 25 millionar amerikanske dollar deira tillit til forretninga. Denne graden av insider eigarskap, som utgjer 0,4% av selskapet, fungerer som ein positiv eigenskap.

Alt i alt presenterer Qualys ei overtydande investeringsmoglegheit. Den stabile veksten i EPS og merkbar insider eigarskap gjer det til ein attraktiv kandidat for investerarane sine overvakingslister. Sjølv om kvaliteten på innteninga er diskutert, er det viktig å gjennomføre ytterlegare analyse for å fastsetje verdien av aksjen. Å vurdere Qualys sin pris-inntening ratio (P/E) i høve til bransjen kan gje ytterlegare innsikt i verdsetjinga.

Sjølv om det alltid er moglegheit for vellykka investeringar i selskap som ikkje opplever inntektsvekst eller har aktivitetar med kjøp frå insiders, er det tilråde å utforske selskap som viser desse positive eigenskapane. For ein liste over slike selskap, sjå her.

Ver merksam på at insidertransaksjonane som blir diskutert i denne artikkelen er spesifikke for rapporterbare transaksjonar i den relevante jurisdiksjonen.

Kjelder:
– Peter Lynch, One Up On Wall Street
– Simply Wall St, ei uavhengig finansanalyseplattform.

By