Russisk domstol fryser 80,7 millionar euro i finansinstrument tilhøyrande VTB Europe

Ein russisk domstol har pålegg om å fryse 80,7 millionar euro (86,2 millionar dollar) i finansinstrument tilhøyrande VTB Europe, ein tidlegare dotterselskap av Russlands VTB Bank som vart teken over av den tyske regjeringa i fjor. Avgjerda kom etter at VTB hadde reist søksmål for å få tilkjend erstatning på 112,6 millionar euro frå VTB Europe.

Domstolen i St. Petersburg har innvilga VTBS anmodning om mellombelse tiltak og teke beslag i finansinstrumenta, slik det går fram av rettsdokument datert 14. september. VTB Bank i Europa har hatt avskoren tilgang til sine eigedommar og er blitt hindra frå å ta instruksjonar frå morsbanken sidan april 2022, som følgje av vestlege sanksjonar mot Russlands handlingar i Ukraina.

Den tyske regulatoren BaFin opplyser at desse tiltaka har ført til fullstendig isolering av VTB Bank (Europe) SE frå morskjelda. Som resultat har VTB Europes eigedommar blitt ramma, noko som har ført til søksmålet og seinare frysinga av finansinstrument.

Den frosne summen på 80,7 millionar euro utgjer ein betydeleg økonomisk tilbakeslag for VTB Europe. Denne rettsstriden og påfølgjande frysing av eigedommane syner kor komplekst og dynamisk det er med finansielle reguleringar og internasjonale sanksjonar, noko som kan få vidtrekkjande konsekvensar.

VTB Bank, eit av Russlands største statskontrollerte bankar, har vore gjenstand for ulike reguleringstiltak og rettstvistar dei siste åra. Frysinga av VTB Europes finansinstrument er berre den siste utviklinga i ein pågåande rettskamp for banken og dens dotterselskap.

Avslutningsvis speglar den russiske domstolens avgjerd om å fryse 80,7 millionar euro i finansinstrument tilhøyrande VTB Europe, eit tidlegare dotterselskap av VTB Bank, dei pågåande rettstvistane og økonomiske utfordringane banken står overfor. Dette understrekar verknaden av internasjonale sanksjonar og syner kompleksiteten ved å navigere i det globale finanslandskapet.

Kjelder: Reuters

By