Categories
News Stock Exchange xCH

Stor byggjeoppgong og betydelege støttenivå i Nifty

I dag opplevde Nifty ein sterk byggjeoppgong, der prisen auka med 0,55% og open interesse (OI) auka med 3,58%. Nifty Bank hadde også ein betydeleg byggjeoppgong, med ein auke på 1,28% og OI som auka med 5,18%.

Nifty 50 put call ratio (PCR) enda på 0,81 for dagen, noko som indikerer ei blanda haldning blant marknadsdeltakarane.

Når ein analyserer data om kalla alternativ, er 22000-streiken tydeleg som eit betydeleg motstandsnivå for Nifty på kort sikt, med høgaste open interesse på 181 850 kontraktar. Tradarar bør følgje nøye med på dette nivået, då det kan påverke marknadsrørslene. I tillegg har 22500- og 22200-streikane merkbar open interesse, med henholdsvis 132 756 og 117 488 kontraktar, og kan fungere som motstandssoner.

På den andre sida vart det observert skriving av kall-alternativa på 22150, 22350 og 22050 streiken, noko som tyder på potensiell motstand på desse nivåa. Omvendt blei det observert avvikling av kallalternativa på streikeprisane 22700, 21700 og 22650, noko som indikerer en svekking av motstanden på desse nivåa.

Når det gjeld put-alternativdata, framstår 21000-streiken som eit kritisk støttenivå for Nifty, med ein betydeleg konsentrasjon av open interesse på 136 901 kontraktar. Andre merkbare støtteområde inkluderer 21500- og 21600-streikane med henholdsvis 136 901 og 92 366 kontraktar.

Det blei observert skriving av put-alternativa på streikane 21500, 21000 og 21600, noe som indikerer potensielle støttesoner. På den andre sida blei det observert avvikling av putalternativa på streikane 19500, 20800 og 21850, noko som antyder ei reduksjon i bjørneposisjonar på desse nivåa.

Alt i alt viser Nifty teikn på ei sterk byggjeoppgong og har betydelege støtte- og motstandsnivå å halde auge med. Tradarar og investorer bør følgje nøye med desse nivåa og marknadsutviklinga for mogelege handelsmoglegheiter.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål: Korleis var utviklinga til Nifty og Nifty Bank i dag?
Svar: Nifty auka med 0,55% og Nifty Bank steig med 1,28%.

Spørsmål: Kva indikerer Nifty 50 put call ratio (PCR)?
Svar: Nifty 50 PCR enda på 0,81, noko som tyder på ei blanda haldning blant marknadsdeltakarane.

Spørsmål: Kva streikepris er rekna som eit betydeleg motstandsnivå for Nifty på kort sikt?
Svar: 22000-streiken har høgaste open interesse på 181 850 kontraktar, og er dermed ein kritisk motstandsnivå å overvake.

Spørsmål: Finst det andre streikeprisar som kan fungere som motstandssoner?
Svar: Ja, 22500- og 22200-streikane har også merkbar open interesse og kan potensielt fungere som motstandssoner.

Spørsmål: Vart det observert skriving av kallalternativ på nokon streikeprisar?
Svar: Det vart observert skriving av kallalternativ på streikeprisane 22150, 22350 og 22050, noko som tyder på potensiell motstand på desse nivåa.

Spørsmål: Vart det observert avvikling av kallalternativ på nokon streikeprisar?
Svar: Avvikling av kallalternativ vart sett på streikeprisane 22700, 21700 og 22650, noko som indikerer ei svekking av motstanden på desse nivåa.

Spørsmål: Kva er det viktigaste støttenivået for Nifty ifølgje put-alternativdata?
Svar: 21000-streiken har ein betydeleg konsentrasjon av open interesse på 136 901 kontraktar, og er dermed eit kritisk støttenivå.

Spørsmål: Finst det andre merkbare støtteområde?
Svar: Ja, 21500- og 21600-streikane har også merkbar open interesse og kan fungere som støtteområde.

Spørsmål: Vart det observert skriving av put-alternativ på nokon streikeprisar?
Svar: Det blei observert skriving av put-alternativ på streikeprisane 21500, 21000 og 21600, noko som indikerer potensielle støttesoner.

Spørsmål: Vart det observert avvikling av put-alternativ på nokon streikeprisar?
Svar: Avvikling av put-alternativ fann stad på streikeprisane 19500, 20800 og 21850, noko som tyder på ei reduksjon i bjørneposisjonar på desse nivåa.

Spørsmål: Kva bør tradarar og investorer halde auge med når det gjeld marknadsutviklinga?
Svar: Tradarar og investorer bør følgje nøye med på dei betydelege støtte- og motstandsnivåa som er nemnde i artikkelen, samt heilskapleg marknadsutvikling for mogelege handelsmoglegheiter.

Nøkkelord:
– Nifty: Nifty er ein indeks for National Stock Exchange of India (NSE) som representerer dei 50 øverste aksjane som er noterte på børsen. Den gir ein referanse for marknadsrørsler.
– Open Interest (OI): Open interest viser til det samla talet på uteståande derivatkontraktar, som opsjonar og terminar, som ikkje er blitt lukka eller avvikla.
– Put Call Ratio (PCR): Put call ratio er ein ratio som samanliknar volumet av put-kontraktar med call-kontraktar som er handla i ei gitt tidsperiode. Den blir brukt som ein indikator på marknadssentiment.
– Motstandsnivå: Motstandsnivå er prisnivå der det kan forventast salspress som hindrar prisen i å stige videre.
– Støttenivå: Støttenivå er prisnivå der det kan forventast kjøpspress som hindrar prisen i å falle videre.

Relaterte lenker:
– NSE India (National Stock Exchange of India)
– Investopedia (Nettstad for økonomisk utdanning og informasjon)
– Moneycontrol (Nettstad for økonomiske nyheiter og informasjon)