Aurora Cannabis erhåller godkännande för noteringsöverföring och enas om återköp av konvertibla seniorobligationer

Aurora Cannabis Inc. meddelar att bolaget har erhållit godkännande för att överföra noteringen av sina vanliga aktier från Nasdaq Global Select Market till Nasdaq Capital Market. Överföringen trädde i kraft den 19 september 2023. Denna överföring förväntas ge bolaget möjlighet att söka ytterligare 180 dagar för att återfå överensstämmelse med kravet på minsta budpris.

Utöver noteringsöverföringen meddelade Aurora även att de har enats om att återköpa cirka 13,0 miljoner dollar i nominellt belopp av sina konvertibla seniorobligationer. Återköpet kommer att ske genom utgivningen av cirka 13,5 miljoner aktier. Efter dessa återköp kommer Aurora att ha cirka 39,6 miljoner dollar i utestående skulder.

Bolaget hade tidigare informerats av Nasdaq att deras aktier hade stängts till ett värde på mindre än 1,00 dollar per aktie under 30 på varandra följande arbetsdagar, vilket resulterade i ett avvikelser från kravet på minsta budpris. Aurora fick 180 kalenderdagar på sig att återfå överensstämmelse med detta krav, vilket löper ut den 20 september 2023. Överföringen kommer att ge bolaget ytterligare 180 dagar att återfå överensstämmelse, under vissa villkor.

Överföringen av noteringen påverkar inte handeln med Auroras aktier i USA, vilket kommer att fortsätta att handlas under symbolen ”ACB”. Bolagets aktier kommer också att fortsätta att vara noterade på Toronto Stock Exchange utan någon påverkan från noteringsavvikelsen.

Syftet med återköpet av obligationerna är att ytterligare minska bolagets skuldsättning och årliga räntekostnader. Genom tidigare återköp har Aurora redan minskat det nominella beloppet av obligationerna med cirka 428 miljoner dollar, vilket har resulterat i betydande besparingar av räntekostnader.

Aurora fortsätter att fokusera på att uppnå positiv kassaflöde senast 2024. Bolaget övervakar aktivt sin aktiekurs och utforskar olika alternativ för att hantera noteringsbristen.

Källa: Aurora Cannabis

Definitioner:

Nasdaq Global Select Market: En marknadsnivå för publika företag som uppfyller Nasdaqs högsta noteringsstandarder.
Nasdaq Capital Market: En marknadsnivå för publika företag som har mindre kapitalisering men ändå uppfyller vissa noteringskrav från Nasdaq.
Minsta Budpriskrav: En regel som fastställer ett minimipris till vilket företagets aktier måste handlas under en viss tidsperiod på en börs.
Konvertibla Seniorobligationer: Skuldebrev som kan omvandlas till företagets vanliga aktier vid en specificerad omvandlingskurs.

Källor: Aurora Cannabis, Nasdaq

By