Den kanadensiska fastighetsmarknaden fortsätter att minska då försäljningsvolymen sjunker

Den kanadensiska fastighetsmarknaden har bevittnat en fortsatt nedgång i försäljningsvolymen, vilket var förväntat med tanke på säsongsbetonade trender. Enligt månadsstatistik från Kanadensiska Fastighetsförbundet (CREA) minskade försäljningen av bostäder nationellt med 4,1% i augusti jämfört med föregående månad. Dock var det en förbättring med 5,3% jämfört med augusti 2022, vilket tyder på en återhämtning från de utmanande marknadsförhållandena under det föregående året.

Trots denna återhämtning befinner sig fastighetsbranschen för närvarande i en lågkonjunktur. Försäljningssiffrorna ligger under det 10-åriga genomsnittet, vilket tyder på en avmattning från de höjder som observerades under pandemin. Marknaden är nu mer i linje med hållbara nivåer som sågs 2018 och 2019.

Tillgången på fastigheter har ökat i en långsammare takt, med en månatlig tillväxt på 0,8% i nylistade fastigheter. Detta har lett till en större obalans mellan utbud och efterfrågan, vilket pekar mot en köparens marknad om de nuvarande förhållandena fortsätter fram till årets slut.

När det gäller priset har det skett minimal förändring på årsbasis med en blygsam ökning på 0,4% sedan augusti förra året. Detta markerar den första ökningen i House Price Index (HPI) efter en nedgång under första kvartalet 2022. Det är dock viktigt att notera att HPI betraktas som en indikator med fördröjning, och genomsnittliga huspriser fortsätter att sjunka.

Prisutvecklingen varierar mellan provinserna, där British Columbia, Alberta, Manitoba, Quebec och Newfoundland upplever tillväxt nära inflationsnivån. I Saskatchewan, Ontario och Prince Edward Island har det skett lite förändring eller en nedgång när man justerar för inflation. Å andra sidan har New Brunswick och Nova Scotia sett en överdimensionerad tillväxt, möjligtvis på grund av mellanprovinss migration från Ontario.

Marknadsbalansen ser för närvarande ut att vara balanserad, men både förhållandet mellan försäljning och nylista samt antalet månaders lager är på negativ trend. Antalet listade objekt fortsätter att överstiga försäljningen, vilket kan leda till en köparens marknad om trenden fortsätter fram till årets slut.

Sammanfattningsvis befinner sig den kanadensiska fastighetsmarknaden i en övergångsperiod, med minskande försäljningsvolym och ett utbud som överstiger efterfrågan. Branschexperter antyder att dessa förhållanden kan leda till en köparens marknad inom en snar framtid.

Definitioner:
1. CREA – Kanadensiska Fastighetsförbundet
2. HPI – House Price Index (Husprisindex)

Källor:
– Kanadensiska Fastighetsförbundet (CREA)
– RBC:s rapport: ”Canadians on the move: will a pandemic shakeup in migration trends hold?”
– Daniel Foch, fastighetsmäklare och expert inom kanadensisk media.

By